osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

Thot'un Kitabı'na göre İlâhi Oluşum - 2

Hiç yorum yok :
- "Evet!... Görünen ve görünmeyen alemleri içeren yedi bölgeyi görüyorum. Bu yedi bölgenin hepsine nüfuz eden ve hepsini yöneten Işık Kelâm'in yani biricik Tanrı'nın Yedi Işı­nı 'm görebiliyorum. Ama ey benim yüce mürşidim, insanların bu alemlerdeki seyahatleri nasıl gerçekleşmektedir? "


Osiris tekrar açıklamalarına başlar:
Yukarıda anlatılanların, Thot'un Atlantis'teki eğitimi sıra­sında bizzat Thot'un başından geçenleri dile getirdiğini tah­min etmekteyiz. Belli ki daha sonraları Thot, bunları kaleme almış ve "Thot'un Kitabı" olarak bilinen inisiyatik bilgileri oluşturmuştur. Ve yukarıdaki son satırda dile getirilen keha­net gerçekleşmiş, Thot gerçekten de inisiye olmuş hatta bu­nunla da kalmayarak bu sırları "Osiris Öğretisi" adı altında Mısır'a getirerek. Tufan sonrasında bu bilgilerin yaşamasına olanak sağlamıştır

Anlatım son derece sade ve açıktır. Anlatımda sembo­lik unsurlar bulunsa da, anlatılmak istenen meselenin özü ra­hatlıkla anlaşılabilecek durumdadır. Ruhsal varlığın en ince­sinden en kabasına doğru farklı boyutlardaki maddi alemlere nasıl süzüldüğünü yani nasıl enkarne olduğunu anlatmaktadır. Öz olarak İlâhi bir hüvviyete sahip olan ruhsal enerjinin mad­di alemlerde bu enerjisini kabalaştırma mecburiyeti olduğu da tüm açıklığıyla dile getirilmiştir.

"Beden içinde yaşarken İlâhi Yaşamı boş bır düş gibi hayâl etmekten başka bir şey yapamayan insanların dünyası işte böyle bir dünyadır" sözüyle bu dünyaya enkarne olan varlıkların unutma sürecine girdikleri anlatılmaktadır. Gerçek­ten de böyle olmuş ve insanlık özellikle "Demir Çağ"da İlâ­hi yaşamla olan irtilbatını büyük bir oranda unutmuştur. Do­layısıyla kökenini de...

Satürn Bölgesi


Metinde geçen "Satürn Bölgesi" az önce de görmüş ol­duğumuz gibi yedi katlı göğün (ruhsal idareci planların) en üst kısmında yer alan bir planın sembolik ismidir. Bu ezoterik sembol başka toplumların ezoterik çalışmalarında da karşımı­za çıkmaktadır. Bu sembolü kullananlardan biri de "Batıni Ekol'ün Anadolu'daki en önde gelen uygulayıcılarından Mevlânâ'dır.

Mevlânâ'nın hemen hemen tamamen açık bir şekidle di­le getirdiği konulardan biri de, Evrensel İdare Mekanizması ve bu mekanizmanın dünyamızla olan bağlantılarıdır. Bu ko­nuya kitaplarında hayli yer vermiştir. Biz bunlardan konu­muzla direkt ilgili olan bir bölümü aktarmak istiyoruz.

Mesnevi'de İdris Peygamber'in bir enkarnasyonunda 8 yıl Satürn'de (Zuhal) öğrenim görüp inisiye olduğu, Dünya'ya döndüğünde de, astrolojiyi ve astronomiyi uygulayıp öğrettiğini şu dizelerle anlatılmaktadır:

İdris , yıldızların cinsindendi . Onun için sekiz yıl Zühal'de kaldı . Zuhal , Doğular'da da onun dostu oldu, Batılar'da da.

Her halde onunla konuştu, onun sırlarına mahrem oldu.

Kaybolduktan sonra tekrar Dünya'ya gelince yeryüzünde yıldızlar bilimine dair ders verdi.

İdris Peygamber'le Thot'un aynı kişiler olduklarını bir kez daha hatırlatacak olursak, Mevlânâ'nın bu dizelerinde di­le getirdikleriyle, Thot'un Kitabı'nda dile getirilen ne kadar birbirleriyle paralellik gösterdiği derhal ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bu dizelerin ayrı bir önemi vardır.

Çoğunlukla ezoterizmde karşılaştığımız "Satürn'de eği­lim gören kimiler meselesi" Mesnevi'de gayet açık bir şekil­de dile getirilmiş bulunmaktadır. Mevlânâ bu sırrı dizelerinde dile getirirken aynı zamanda "Kozmik - Galaktik Uygarlıklar"ın dünyamız üzerindeki fonksiyonlarını da dolaylı bir şe­kilde ortaya koymaktadır. Aynı Thot'un kitabında olduğu gi­bi...

Satürn Bölgesi'yle irtibata girmek demek, Thot'un kita­bında geçen bu yedi kat göğün sırrına varmak demektir. Nite­kim Osiris de Thot'a bu sırra ancak inisiyeler ulaşabilir deme­miş miydi?...
1 | 2 | 3 | 4

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder