osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

Ezoterizme Göre Aslan Neyin Sembolüdür? - 1

Hiç yorum yok :
Eski uygarlıkların mitolojilerinde ve geleneklerinde sık­lıkla kullanılmış olan "Aslan Sembolü" öncelikle güç ve ce­saretin sembolü olarak karşımıza çıkar. Bu anlamı bugün için de kullanılmaktadır. Ancak ezoterizmdeki anlamı çok farklı­dır. Ezoterik olarak birbiri içine gizlenmiş birden fazla anla­ma sahiptir. En gene! manasıyla, "İlâhi İrade "yi sembolize eder. Ancak hepsi bununla kısıtlı değildir.

Biraz daha ayrıntıya girelim...

"Aslan Sembolü" hemen hemen her yerde "Güneş Sem­bolü" ile birlikte kullanılmıştır. Bunu Aslan heykellerinin ya da resimlerinin üzerlerine işlenmiş yıldızlardan anlamak
mümkündür.

Birbirlerinden hayli uzak bölgelerde varlığını sürdüren farklı inisiyatik kültürlere ait aslan sembollerinin yıldızlarla süslenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Mısır ve Mitra Kültleri'nde önemli bir yer tutan aslan sembollerinde de du­rum aynıdır. (Bkz: Şeki l A ve Şeki l B)

Şekil A'daki Mısır Kültürü'ne ait îkiz Aslanlar'ın üstleri yıldızlarla süslenmiş durumdadır. İki aslanın tam ortasında bu­lunan güneş kursu soldan ve sağdan iki yarım yay çizerek as­lanların sırtlarına yaslanmıştır.

Şekil B'deki Mitra înisiyasyonu'na ait Nemrut Dağı hey­kellerinden olan aslan sembolü de aynı temaları içerir.

Her iki aslan sembolünde de ortak tema yıldızlardır. Yani Güneşler...

Mitra İnisiyasyonu'na ait aslan sembolünün en üst kıs­mında bulunan üç yıldızın diğerlerinden daha ayrıcalıklı olarak çizilmiş olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu üç yıl­dızın hem diğerlerinden daha büyük olarak çizilmiş olduğunu hem de diğerlerine oranla daha fazla ışın saçmakta olduğu gö­rülmektedir.

Bu yıldızlar üçlü bir yıldız olan Sirius A, Sirius B ve Sirius C'nin sembolleridir. Ayrıca kabartmada tüm bu konuları birbirleriyle baglantılandıran bir başka sembol daha vardır. Bu da aslanın göğsüne yerleştirilmiş olan yay sembolüdür.

Yay'ın, Ezoterizm'de göklerin hakimiyetinin sembolü ol­duğu hatırlanacak olursa sembollerin ne kadar birbirleriyle uyum içinde kullanılmış olduğu sanırım çok daha iyi anlaşıla­caktır.

Astrolojik bir işaret olarak Aslan

Bilindiği üzere "Ezoterik Dünya Tarihi" Tufan'dan son­raki bizim devremizin başlangıcı olarak M.Ö. 10.950 tarihini göstermektedir. Atlantis'in tarih sahnesinden silindiği bu ta­rih, "Astrolojik Çağlar"da "Aslan Burcu'na denk gelmekte­dir.

İşte Sfenks'in aslan vücudu aynı zamanda bu anıyı da gü­nümüze taşımaktadır. Yani hem Atlantis'in batışını hem de bi­zim devremizin başlangıcını bu şekilde üstü kapalı bir şekilde dile getirmektedir.

Peki ama vücudu aslan olan bu mimari yapının başı ne­den aslan değil de bir insan başı şeklindedir?

Günümüze bir kehanet...

Sfenks'in başının insan, vücudunun ise aslan olması önce­likle bir dönüşümün sembolüdür. Vücudu farklı, başı farklı canlılar mitolojik bir anlatım üs­lubu olarak çeşitli ulusların efsanelerinde yer almıştır. Deniz kızı bunlardan biridir. Dönüşümden kasıt burada insanla aslan arasındadır.

Bu dönüşümü Ezoterizm "insanlaşan aslanlar" olarak tanımlar. Yani bilgelikten uzaklaşan bizim devremizin insan­ları burada anlatılmak istenmektedir. Daha önceki yayınları­mızda ayrıntılarıyla üzerinde durduğumuz, insanlığın aşağıya inişi bu sembolün içinde gizlenmiş durumdadır. Sfens bu ha­liyle bizim devremizin hemen başında henüz bu dönüşümün ilk başlangıcını ifade eder. Yani henüz sırların tamamen unutulmadığı dönemi.
1 | 2

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder