osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

KEOPS'UN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ - 1

4 yorum :
Mısır'daki üç büyük piramit ve özelhkle de "Büyük Pira­mit" olarak anılan Keops, ilk başta devasa boyutlarıyla insan­lar üzerinde büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Bugün de bu­raları gezen turistler, bu yapılar karşısında aynı hayranlığı duy­maktadır. Ancak bu devasa yapıların insanı hayrete düşüren tarafı sadece boyutları değildir... Keops, Dünya üzerindeki bulunduğu yer itibariyle de garipliklerle doludur... Örneğin Piramidin tara uç noktasından geçen meridyen, kara ve deniz­leri iki eşit parçaya böler.

Konuyu açalım..

Büyük Piramit'tin mimarisinde gizlenen mesajlar

17. Yüzyıl Matematikçisi Graves'in Büyük Piramidi zi­yaret edip onun boyutlarını ölçtüğü günden bu yana, Büyük Piramidi inceleyen hiç kimse, Piramit'in gelecekteki bir dö­nemde ortaya çıkacak şifreli mesajlar taşıyan bir yapı olduğu­na kuşku duymamıştır.

Kadim dünyanın kültür ve felsefe anlayışı rakamlara da­yanırdı. Geleceğe ait bir mesajın iletilmesinde rakamların kul­lanımının önemli bir yeri vardı. Rakamlarla şifrelendirilen pekçok mesaj bu şekilde gelecek nesillere iletilirdi. Tasarımı abideler içinde en dikkatli şekilde gerçekleşti­rilmiş çağların en büyük abidesinin inşaatçılarının da, bu yön­temi piramitte kullanmamış olmaları imkansızdı. Nitekim da­ha önce aktarmış olduğumuz gibi Keops'un, boyutlarında ma­tematiksel bir mesajın gizli olduğunu görmüştük. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar Keops'un matematiksel şifresinin bunlarla kısıtlı olmadığını göstermiştir.

Keops'un sahip olduğu bu sayısal ve matematiksel şifrelerinden biri de, Dünya Coğrafyası'uda yeraldığı nokta ile ilgilidir:

Günümüzde kullanılan tek boyutlu açılmış dünya haritası gözönüne alındığında, Büyük Piramit'in dünyanın tam ortası­na yerleştirilmiş olduğu görülmektedir!...

Bunu ilk farkeden kişi, 19. Yüzyıl'da Büyük Piramit'te incelemeler yapan İngiliz Astronom Prof. Piazzi Smyth ol­muştur.

Prof. Smyth, Büyük Piramit'in tam olarak Ekvator'dan Kutba kadar olan mesafenin üçte birini belirleyen 30" Kuzey Enlemi üzerinde yeraldığını tespit etmiştir. Piramit Aşağı Mı­sır'daki tüm ovayı çevreleyen dağ sıralarının Güney ucuna yerleştirilmiştir. Prof. Smyth'in çizmiş olduğu birinci haritadan da görülebileceği gibi, Kuzey kıyı hattı oldukça düzgün ve si­metrik bir yay oluşturur. Bu yayın ait olduğu dairenin merke­zi tam olarak Piramidin bulunduğu yere rastlar. Burası aynı zamanda Mısır'ın da tam merkezi'dir.

Piramid'in tabanını iki eşit parçaya bölen Kuzey-Güney yönünde uzanan Boylam hattı, diğer bütün Kuzey-Güney Boylamları'na nazaran en fazla kara parçası ve en az deniz üzerinden geçen hattır. Yine benzer bir şekilde Piramid'in ta­banından geçen 30' " Kuzey Enlemi de, en fazla kara parçasını kaleden enlemdir.

Bu ilginç rastlantıyı Prof. Smyth şöyle açıklamıştır:

"Dünya'nın her yanında insanların yaşayabileceği tüm kara parçalarım dikkatle topladığınız takdir­de, hepsinin merkezi, Aşaği Mısır'da Büyük Piramitin bulunduğu yöreye rastlamaktadır. "

Bu aynı zamanda bir kehanet niteliği de taşır!... Bü­yük Piramit'in Tufan'dan önce yani Atlantis'in batışından ön­ce yapıldığı dikkate alınırsa, o dönemlerdeki kara ve denizle­rin dağılımının bugünkü gibi olmadığı ortadadır. Eğer Atlan­tik Okyanusu'nda halen Atlantis Kıtası varolmuş olsaydı En­lem ve Boylamlar'ın çizdiği oranlar hakkında aynı şeyleri söyleyebilmemiz mümkün olamayacaktı.

Eğer Piramid'in şifreli matematiğinde böyle bir oran gözetilmişse, o halde ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Atlantisliler kıtalarının batışından sonra Dünya üze­rinde nasıl bir coğrafi konumlanmanın oluşacağını önceden biliyorlardı!...

Bu da, yaşanacak büyük Tufandan sonra Dünya üzerin­de nasıl bir kıtasal oluşumun ortaya çıkacağını, Mısır'da inşa etlikleri Keops Piramidi'ne şifreli bir şekilde sakladıkları an­lamına gelmektedir

İşte konunun belki de üzerinde durulması gereken en önemli noktalarından biri budur Keops bulunduğu coğrafik konumu itibariyle geçmişin büyük bir kehanetini taşımıştır


Gize'deki Keops Şifreli Geometri'nin merkezi mi?


30. Enlem'le 30. Boylam üzerinde bulunan Keops, bu­lunduğu nokta itibariyle aynı zamanda, Dünya'mn diğer gizemli noktaları ile de büyük bir uyum içindedir.
1 | 2

4 yorum :

 1. Atlantisliler kıtalarının batışından sonra Dünya üze­rinde nasıl bir coğrafi konumlanmanın oluşacağını önceden biliyorlardı!...

  Böyle bir sonuç çıkaran yarım akıllıdır. Burdan çıkacak sonuç Atlantis diye bir uygarlığın olmadığıdır.

  YanıtlaSil
 2. tarihi iyice araştırmadan ve öğrenmeden nerden biliyosun öyle bir uygarlığın olmadığını o yüzden bilip bilmeden her yere yorum yapma aç bi kaç kitap okuda belki eski gizli kalmış tarihi azıcık öğrenirsin.

  YanıtlaSil
 3. çok salakça diyosun ama grip okuyup bide yorum yapıyosun bence asıl salak kim bir düşün bakalım.....sen bence bilmeden
  böyle konulara fazla girme mazallah belki kafayı yersin....

  YanıtlaSil