osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

MISIR KOZMOGONİSİ "Evren ve İnsan" - 1

Hiç yorum yok :
İnsanlar ölümlü Tanrılar, Tanrılar ise, ölümsüz insanlardır.
Tanrıları bilmek istiyorsan önce kendini bilmelisin...
Sırlar dünyasının kapısı işte burada açılır ve burada kapanır.
Bu kapının açık ya da kapalı olması sana bağlıdır.
Sırlar yolunun yolcusuna bu kapı apaçıktır...

NETER-KHERT

Eski Mısırlılar Evren'e ''Neter-Khert" ismini vermişti. Neter-Khert, bu dünya üzerinde var olan süptil planların genel ismidir Bu kelime aynı zamanda, "ölülerin ziyaret etti­ği yer" anlamına da gelir.

Neter-Khert'in bir diğer anlamı da "Büyüsel-Tanrısal Evren"dir: Evren'e büyüsel kavramının yüklenmesi, evrende işleyen ve sadece inisiyelerce bilinen kozmik yasaların varlı­ğından dolayı idi. Evren kendisine özgü kozmik yasalarla iş­lemekteydi. Bu yasalar evrenin her bir noktasında geçerli olan değişmez prensiplerdi. Dolayısıyla dünyamızda da geçerli olan yasalardı bunlar. İşte dünya üzerinde de geçerli olan bu yasaları kullanabilme çalışmaları da "Majik Çalışmalar"ın
temelini oluşturmaktaydı. Bu çalışmalar o denli ileri bir bo­yuta ulaşmıştı ki, Mısır tam anlamıyla majik bir kültüre bü­rünmüştü. Majik teknikleri kullanmak son derece olağan bir iş haline gelmişti.

Mısır'ın Ölüler Kitabı ile ilgili çalışmalarıyla tanınmış dünyaca ünlü araştırmacı E.A. Wallis Budge, "Neter" sözcü­ğünün üzerinde bir hayli durmuş ve bu sözcüğün ne anlama geldiğini ve Eski Mısırlı rahiplerce bu sözcüğe hangi anlam­lar yüklendiğini farklı açılardan ele alarak ortaya çıkartmaya
çalışmıştır. Budge'ye göre:

"Mısırlılar'ın Tanrı'ya ve her türdenı ruha ve her­hangi bir insanüstü veya doğaüstü güce sahip oldu­ğu ileri sürülen her türden varlığa verdikleri genel isim Neter'dir."

Evet... Tanrı ya da İlâhi Varlığın Mısır dilindeki karşılığı "Neter"dir.

Ezoterizm konusunda bir başka tanınmış araştırmacı Murry Hope ise, bu isimle ilgili olarak şu tespitlerde bulu­nur:

"Kavramın hiyeroglif metinlerindeki kullanımıyla ilgili yoğun araştırmalar göstermektedir ki, hu keli­menin bir yaşam niteliği ya da ölümsüzlük veya ya­şamı eanlandırma kuvvetiyle ilgili okluğuna işaret etme yönündedir "

Dikkat edilirse Neter ile ilgili tüm açıklamalar birbirini destekleyen kavramlar üzerinde odaklanmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse: Mısırlılar Neter-Khert söz­cüğüyle, Tanrısal bir yönetimin bulunduğu, farklı boyutlardan oluşmuş hiyerarşik işleyişin geçerli olduğu bir evren mode­lini dile getirmişlerdir.
1 | 2

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder