osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

Ölüm ve Maati Salonu - 2

1 yorum :
"Sözle görünür şeyler": Yoğun bir konsantrasyonla dü­şünce enerjisinin belli bir noktada odaklandınlınasıyla oluştu­rulan maddesel formlardır Günümüzdeki Parapsikolojik ça­lışmalarda bu maddesel oluşumlara düşünce formları ismi verilmektedir. Yoğun enerjiye sahip olan bu düşünce formları­nın fiziksel etkiler meydana getirme (izelikleri de vardır. Mı­sır'ın majik çalışmalarında bu enerjilerden etkin bir şekilde yararlanılmaktaydı.

"Persea ağacından her şeyi görmek": Ezoterizm'de Ağaç, yere saldığı kökleri ve göğe uzattığı dallarıyla gökyüzü ile yeryüzü arasında kurulan irtibatın sembolü olmuştur. Bu ağaç vasıtasıyla her şeyi görmekle, göksel planlarla kurulan ruhsal itibat sayesinde inisiyenin bilgilenmesi anlatılmak is­tenmektedir. Nitekim az sonra metnin devamını aktardığımız­da sizlerin de rahatlıkla göreceğiniz gibi, bu ruhsal irtibat kar­şılıklı konuşmalarla gayet açık bir şekilde dile getirilmektedir.

"Göl'de yıkanmak": Göl ruhsal planların sembolüdür. Göl'de yıkanmak ise, bu ruhsal planların tesirlerine muhatap olmak demektir .

"Ra'nın denizcileri": Mısır Mitolojisi'nde daire ve gü­neşle sembolize edilen Ra, birliğin ve mükemmelliyetin sem­bolüdür. Aynı zamanda Ruhsal İdare Mekanizması'nın hiyerarşik merkezini de ifade eder. Deniz ise bilginin sembolüdür. O halde her iki sembolü birleştirecek olursak, Ra'nın deniz­cilerinin Ruhsal İdare Mekanizması'na bağlı vazifeli ruhsal planların sembolü olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

"Kristalden tılsımlı asa": Atlantis'te kozmik enerjileri depolayabilme özelliğine sahip kristal enerji merkezlerinden bahsetmiştik. Bu asa da aynı teknikle çalışan ve muhtemelen kökeni Atlantis olan bir objeydi.

"Çakmak taşından bir asa": Rüzgarların vereni olarak tanımlanması son derece manidardn. Çünkü bu tür asalarla rüzgar çıkartıldığı ve yağmur yagdırıldıgına dair birçok tarihi kayıt bulunmaktadır. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. Enerjileri bir yerden bir yere aktarmada kullanılan asalar, özellikle majik çalışmalarda çok önemli bir fonksiyon gör­mekteydi. Nitekim Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda ölünün bunlar­la büyü yaptığını söylenmesi, bu asaların sıradışı özelliğini gözler önüne sergiler.

"Kapı'nın çeşitli bölümleri": Her bir kapı, Maati Salonu'nun ayrı bir özelliğine karşılık gelmektedir. Bu isimlerin ifade edilişi ise, bu özelliklerin varhk tarafmdan anlaşılmış ol­duğunun sembolüdür.

"Kendi vaktinde oturan Tanrı": Farklı bir maddesel ya­pıya sahip olan Spatyom'un zaman bakımmdan da farklı bir sürece sahip olduğunun mitolojik anlatımıdır. Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda geçen şu söz, zamanın rölatifIiğini ve evrende farklı zamanlar bulunduğunu açıkça şöyle dile getirir: "Ben Dün'üm, Bugün'ü bilirim."

"Cennetin ateşten, duvarlarının canlı yılandan ve yeri­nin ise akarsudan meydana gelmesi": İslam Geleneği'nde Cehennem ateşler içinde tasvir elmiş olduğu için, ilk başta Cennet'te ateşin ne işi var diye düşünenler olabilir. Ancak Ateş'in arınmanın sembolü olduğu hatırlanacak olursa, burada çizilen motifin ne kadar yerli ye­rinde olduğu derhal anlaşılacaktır. Nitekim, İslam Tasavvufu'nda "Cennetin yolu cehennemden geçer" sözüyle anlatılmak istenen de yine aynı bilgi­dir.

Kur'an-ı Kerim'de cennet tasviri yapılırken altından ır­maklar aktığı ifade edilmektedir. Aynı tema Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda da cennetin yerinin akarsudan meydana geldiği sözüyle dile getirilmiştir. Görüldüğü gibi sembolizmde hiç bir farklılık yoktur. Hangi zaman, hangi mekân ve hangi toplumda olursa olsun, hep ezoterik bilgiler aynı sembollerle anlatılmıştır.

Artık Tuat'ın kapıları açılmıştır Varlık Maati Salonu'ndan geçip Tuat'ın katlarında yükselişe geçebilecek ve Osiris'in Cenneti'ne doğru ilerleyebilecektir.

"Tuat'a zorla yol açmak": Öte Alem'in şartlarına uyum sağlama sürecinin zorluklarla atlatıldığının ifadesidir.

"Hazır Ruh-Beden ve Hazır Ruh-Rulı": Dünya'da ve Öte Alem'de aydınlanmış bir inisiye olduğu anlamına gelir. Artık sıra büyük sınava gelmiştir... Gerçekten de ölü­nün (inisiyenin) söylediği gibi bir yaşam geçirip geçirmediği ve sırlara inisiye olup olmadığının tespiti için o meşhur yargılamanın daha doğrusu tartmın yapdacağı ritüele sıra gelmiş­tir...

1 | 2

1 yorum :

  1. (Ra, birliğin ve mükemmelliyetin sem­bolüdür. Aynı zamanda Ruhsal İdare Mekanizması'nın hiyerarşik merkezini de ifade eder.) o halde RA ile İslamiyetteki RA-HMAN yani ışık evren aynı boyutları mı temsil ediyor acaba?

    YanıtlaSil