PİRAMİT ŞEKLİNİN EZOTERİK ANLAMI

Piramitler şekilsel özellikleriyle enerjileri konsantre et­me özelliğine sahip oldukları gibi aynı zamanda şekilsel özel­likleriyle ezoterik anlamlara da sahiptir. Koni şeklinin tabanının daire yerine köşeli kare bir biçi­me dönüştürülmesiyle elde edilen piramit şekli esas olarak ezoterik sembolizmde koni sembolünün içerdiği anlama sahiptir.

Piramidin şekilsel olarak neyi sembolize ettiğini anlamak için önce bu geometrik şekli parçalarına ayırmak gerekir Piramidi oluşturan geometrik şekiller iki kısımdan oluşur. Te­meli kare, yan kenarları ise tepede birleşen dört adet üçgen...

"Ezoterik Semboller Lisanı"na göre "Daire" ile "Ka­re" sembollerinin birbirlerini tamamlayan anlamları vardın Ezoterik alfabede daire birincil semboldün Kare daireden türetilmiş ikincil bir semboldün Ancak karenin ikincil bir sembol olması onun daha az değerli olduğu anlamına gelmez. Kare maddesel alemin varoluşunu temsil eder. Daire ise, en genel anlamıyla evrensel varoluşu ve bir­liği temsil eder.

Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, Daire'nin spiritüel alanda, Kare'nin ise maddesel alanda kullanılan sembolik anlamları vardır. İşte bu anlamları itibariyle Ezoterizm'de kare haline ge­tirilmiş daire sembolünden sözedilin Bu dönüşüm aynı zamanda birbirleriyle ölçülemez iki unsurun yani tanımlanabilir ve tanımlanamayan unsurların algılanmasını sağlan Kare ile daire daha kolay algılanır. ("Aşağısı yukarıya yukarısı aşağıya benzer" ezoterik tanımla­ması ile bu anlatmaya çalıştıklarımız bağlanlılı meselelerdir)

Kozmik Mabet - Kutsal Mimari

Temeli daire olan asıl form kare ile kendisini somutlaştırır. Bu da kutsal mabetlerin temel fonnunu oluşturun Yani te­meli kare olan yapıyı. Temeli kare olan yapı "Kutsal Mimari"de üçgenle yük­selmek zorundadır Çünkü üçgen kozmik hiyerarşinin sembo-lüdür. Aynı konik yükseliş gibi...

Maddesel alanda bu yükselişinin sonu kendisini piramit şekliyle ifade eder. O halde piramit şekline genel olarak bak­tığımızda, spiritüel alanın piramit şekliyle maddesel alanda te­zahür etmiş ya da yansımış hali olduğunu söyleyebiliriz. îşte "Kutsal Mimari"nin özünü ve temelini oluşturan ezoterik alfabenin kısa açıklaması budur.

Ezoterizm'de piramitsel mimarinin Kozmik Mabed'in bir yansıması olduğunun söylenmesinin nedeni sanırım şimdi daha iyi anlaşılacaktır. Evet... Piramit şekilsel özelliğiyle "Kozmik Mabedi" yani spiritüel ve maddesel alanlarıyala birlikte, kozmik hiyerarşik varoluşu sembolize etmektedir.

Konuyla ilgili ünlü araştırmacı John Michell şunları söy­ler:

Piramid'in orjinal işlevi "Dünyasal Güçler " ile "Kozmik Güçler"i bir araya getirmek ve bu sayede yeryüzünün bu güçlerin verimli iş birliğirıi sağlamaklır. Bu olgu piramidin geotmetrik sembolizmi içinde açıkça ortaya konulmuştur. Çünkü piramit dairenin kare haline; getirilme sanatının yüce bir abidesidir. Bu abide üçgenlerle yükselir ve konik tarzdan piramidal tarza dönüşür. Bu dönüşüm, konik tarzdan piramidal tarza ol­duğu gibi tersine de olabilir. Böylelikle piramitten koniye geçilir ki, bu ruhsal yükselişe karşılık gelir. Zaten piramidin içinde gerçekleştirilen inisiyatik çalışmalarla hedeflenen de buydu.

Piramit üst tepe noktasından aşağıya doğru Kozmik veya Spiritüel bir kaynaktan tesirin aşağıya inişini ve kozmik hiyerarşiyi sembolize eder. Tepe noktası İlâhi Kelâm'ı. kozmik veya spiritüei kaynağın merkezini; tabanı ise esirin hedefi olan mekânı temsil eder.

Piramidin tabandan (epeye doğru olan çıkışı ise, varlığın kozmos içindeki yükselişini, evrimini ve ruhsallığa doğru olan ilerleyişini, geldiği kaynağa geri dönüşünü ifade eder.

Yeryüzü ve Gökyüzü'nün Evliliği

Musa Peygamber Mısır'dan ayrıldıktan sonra bu ezoterik sembolizmi iki üçgenin iç içe geçmesi ile dile getirmiştir. Bu sembol daha sonraları İsrailoğulları'nın dinsel ve ulusal simgesi haline gelmiştir. Şu anda Sionizmin sembolüne dönüş­müş olsa da temeli yukarıda dile getirmiş olduğumuz gibi çok eskilere dayanmaktadır.

Gökyüzü ile yeryüzünün evliliğini ifade eden bu sembolün içerdiği ezoterik anlam, günümüzde bu sembolü bayrak yapanlarca unutulmuş durumdadır.

Tepe noktası yukarıya bakan üçgen göğü, aşağıya bakan üçgen ise yerin sembolü konumundadır. Bunların iç içe geç­mesi tasavvufta "Vuslat" olarak ifade edilen göğün ve yerin evliliğinin yani göksel bilgilerin yeryüzünde ortaya çıkmasını ifade eder ki, bu durum varlığın şuurlanmasıyla ortaya çıka­cak bir sürece karşılık gelir. Bir başka deyişle göksel bilgile­rin insanda tezahür etmesi anlamına gelir.

Bu aynı zamanda inisiyasyonun sonunu gösterir. Amaçla­nan hedefe artık ulaşılmış ve inisiye adayı büyük zincirin bir halkası haline gelmiş demektir.

8 yorum:

 1. Blog sayfanızı inceliyorum, tüm yazılarınız güzel, devamın gelmesini dilerim ;)

  YanıtlaSil
 2. Blog sayfanızı inceliyorum, okuyorum. Yazılarınız cok hosuma gitti, devamını diliyoruz. Tesekkurler.

  YanıtlaSil
 3. tamda arayipta bulamadiklarimi buldum.hazine bulmus gibi oldum sizlere cok tessekkürler ediyorum basarilarinizin devamini diliyorum ...

  YanıtlaSil
 4. harika soluksuz okuyorum

  YanıtlaSil
 5. 6 köşeli yıldız Alevilikte de kullanılmıştır, Hacı Bektaş-ı Veli'nin mezarında da vardır.İnsanlar bu şeklin ezoterik anlamını bilmedikleri için genelde yılan görmüş gibi oluyorlar İsrail ve Siyonizm ile bağdaştırıyorlar hemen.

  YanıtlaSil
 6. Neden Türkiye üzerinde oluyor bu pramit? Bunun sebebi anlamı n🤔

  YanıtlaSil
 7. Daire evrimsel döngüyü simgeler. Bütün gezegenlerin daire şeklinde olması daire şeklinin evrensel bir sembol olduğunu göstermez. insan dahil bütün canlılar karmik bir şekilde evrime tabidir ve bir döngü içinde bunu tamamlar. Kare için ise; bu şeklin Kabe'nin de taban şekli olduğunu hatırlamak gerekir. Yani kabe küp şeklindedir aslında, bu geometrik şekil içinde bulunduğumuz sistemi simgeler.

  YanıtlaSil